RADYASYON ONKOLOJİSİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ İŞLEYİŞİ:

     Radyasyon Onkolojisi,iyonizan ışınları tek başına ve diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kanserli ve bazı benign hastaların tedavisi amacıyla uygulayan,radyoterapinin fizik ve biyolojik temellerini inceleyen ,bu konuda eğitim veren klinik bilim dalıdır.Radyoterapi ,ışın(şua)tedavisi ile eş anlamlıdır.

     Radyoterapi hastalığının herhangi bir aşamasında ,değişik amaçlarla uygulanmaktadır.Radyoterapi,hastaları iyileştirmek (küratif) veya yakınmalarını gidermek (palyatif) ve yaşamı uzatmak amacıyla uygulanmaktadır.

Radyoterapide amaç tümörlü dokuya kontrolu sağlayacak en yüksek dozu verirken,normal dokulara en düşük dozu vermektir.Kliniğimizde gelişmiş tedavi cihazlarımız sayesinde (LİNAC-CYBERKNİFE-TRİLOGY) tümöre daha iyi odaklanıp,daha yüksek dozlarına çıkarak iyileşme oranlarını arttırmak ve normal dokuları daha iyi korumak mümkün olmaktadır.

     Kliniğimizde üç Lineer hızlandırıcı (Linac,Cyberknife,Trilogy) ,bir planlama cihazı(simülatör) ve bir Brakiterapi cihazı ile RT planlama ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

CYBERKNİFE(ROBOTİK CERRAHİ)


SİMÜLATÖR (PLANLAMA CİHAZI)


TRİLOGY FİZİK PLANLAMA

TRLİOGY TEDAVİ KONSOLU

     Radyoterapi multidisipliner tedavi anlayışıyla uygulanır. Bu anlayışın içinde doktor-radyoterapi fizikçisi (Tedaviye girecek hastaların bilgisayarlı tedavi planlamasını yapar, Tedavi aygıtlarının radyasyon doz kalibrasyonlarını yapar) ve radyoterapi teknikerinin (Hastanın yatırılması ve immobilizasyonunu sağlar Dosyada kayıtlı parametreleri kontrol edip, cihaza girer ve Hastaları tedavi süresince gözlemleyip yan etkilerle ilgili durumlarda yönledirme yapar , hasta tedavi parametlerinin takip ve ayarlamasını sağlar.)ortak çalışması yer alır.


Kliniğimizin işleyişi;

  • 1)Hasta kayıt: Hasta bilgileri sekreter tarafından girilir.
  • 2)Arşiv:Hasta kayıtlarına göre kliniğimize özel dosya oluşturulur.
  • 3)Hasta konsültasyon işlemi: Hasta randevulama: Fizik muayane ve evreleme (doktor tarafından )işlemlerinden sonra , simülatör veya Tomografi ve MR randevusu, tedaviye başlama randevusu ve brakiterapi randevuları verilir.
  • 4)Hasta tedavi simülasyon işlemleri: İki ana madde vardır; ilki cihaz randevusu, ikincisi ise radyoterapi alanlarının geometrik bilgileridir. Konvansiyonel simülasyonda imajların tarayıcı sonrası sisteme konması veya DICOM ile sisteme gönderilmesi ile olur. CT simülasyon da ise; CT başka bir radyolojik klinikte ise kullanımın paylaşımı için randevulama gerekmektedir.
  • 5)Hasta tedavi süreci: Kayıt ve doğrulama: Tüm tedavi süreci özel tedavi dosyalarına kayıt edilir. Uygun tedavi verilmesi için gereken tedavi kontrol ve doğrulamaları yapılır. Dosyalara radyoterapi teknikeri hastaya ait dozları her gün manuel ve tedavi sistemine digital olarak yazmakta ve dozlar toplanarak ilerlenmektedir .
  • 6)Hasta tedavi bitişi:Uygulanan tedavi süreci bittikten sonra.doktor tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak hasta bilgi verilir.


  © 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.